Staten måste täcka extrakostnaderna för flygplatserna | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Staten måste täcka extrakostnaderna för flygplatserna

Coronakrisen har på många sätt allvarligt påverkat hela samhället.

Förutom alla enskilda människoöden påverkar krisen flera näringar akut samtidigt som arbetslösheten generellt väntas öka.
Det ställer krav på tuffa prioriteringar, inte minst från kommunalt håll. Från våra kommuners sida, där delar av verksamheterna är lagstyrda samtidigt som andra delar tillhör viktiga välfärdsfunktioner, riskerar krisen att leda till obehagliga besparingskrav med en påtagligt försämrad samhällsservice som följd.

För kommuner som till exempel Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik, som med sina kommunala skattemedel även finansierar flygplatser, kan krisen komma att slå än hårdare mot välfärden om inte staten går in och tar ett ansvar för den regionala flygtrafiken.
Från Sverigedemokraternas sida vill vi därför se staten garantera att de regionala flygplatserna förblir fortsatt i drift, utan att stjäla resurser från den kommunala välfärden. Flygplatserna har betydelse för både näringslivets förutsättningar att återhämta sig och för att samhällsviktiga transporter, till exempel ambulansflyg och brandspaningsflyg, kan fortsätta att fungera.

Regeringen har ännu dock inte presenterat något konkret förslag som tar sikte på de regionala flygplatsernas behov. Många av dem hotas därför av att behöva stänga ned verksamheten, på grund av kraftigt minskade intäkter till följd av krisen.
För Västernorrlands del tillhör både Sundsvall-Timrå Airport såväl som Örnsköldsviks flygplats två av landets totalt tre icke-statliga flygplatser som staten ställer krav på om att upprätthålla flygtrafiken, trots att flygresenärerna under april månad minskade med 97 procent och trots att kommunerna som driver flygplatserna inte har fått något direkt statligt driftsstöd som kompensation för den extraordinära kris som inte minst kommunerna utsatts för.

Sverigedemokraterna har i riksdagen därför föreslagit att statliga medel tilldelas utsatta flygplatser så att de kan övervintra den akuta krisen och fortsätta vara öppna samt att de flygplatser som tilldelats trafikplikt kan upprätthålla trafiken utan extra belastning på den kommunala ekonomin.
Att vi just nu befinner oss mitt i ett medicinskt och ekonomiskt krisläge innebär inte att vi är immuna för andra typer av kriser. Ambulans- och brandspaningsflygen räddar liv. De senaste åren har Sverige upprepat drabbats av förödande skogsbränder. När vi nu går in i en varmare och torrare säsong har brandspaningsflygen en viktig roll. De kan dock inte flyga utan att vi har flygplatser i drift. Den infrastruktur som flygplatserna utgör är av nationellt strategiskt intresse.Får Sverigedemokraterna bestämma ska flygplatserna därför förbli i drift – utan att kommunernas välfärd får betala priset.

Johnny Skalin (SD), riksdagsledamot
Mats Hellhoff (SD), oppositionsråd Region Västernorrland
Ulf Lindholm, gruppledare SD Timrå
Patrik Wikner, gruppledare SD Örnsköldsvik