Primärvård | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Primärvård

Primärvård är den första linjens sjukvård som folk kommer i kontakt med. Det är i primärvården som behovet av tillgänglighet är som störst. Tillgänglighet och god kvalitet är två viktiga faktorer för att känna trygghet, speciellt för äldre människor. Primärvården, med allmänläkare, är också den vårdinstans där det största behovet av personalförstärkning finns.

En ökad valfrihet inom primärvård är en nyckelfaktor för god vård. Genom samarbete mellan sjukhus och primärvård skulle efterfrågan av specialister inom exempelvis geriatrik kunna tillgodoses bättre.

Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från dagens 0-7-90-90, till 0-3-30-30, för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks, läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att beslut om behandling fattas får det gå högst 30 dagar till behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar.

Mycket av läkarnas tid upptas av sådant som sjuksköterskor med särskild vidareutbildning skulle kunna utföra. Att skriva ut recept för enklare åkommor och annat pappersarbete skulle med fördel kunna delegeras och på så vis skapa ett bättre flöde av vårdtagare. Högre effektivitet i allmänläkarnas arbetsroll i kombination med högre tillgänglighet inom primärvården skulle minska patienttrycket på sjukhusens akutmottagningar.

Sverigedemokraterna vill effektivisera sjukvården genom att låta de olika yrkesrollerna i högre grad utföra det arbete de är utbildade för. Genom att låta läkare arbeta som läkare istället för att syssla med administrativa uppgifter ökar läkartillgängligheten. Dessutom vill partiet att fler avancerade specialistsjuksköterskor utbildas som kan överta en del av läkarnas uppgifter.

För många äldre skulle hembesök av läkare innebära en ökad trygghet. Det leder även till färre dyra akutbesök, ofta med tillhörande ambulanstransporter. Samarbetet mellan kommun och landsting behöver både förbättras och fördjupas, bland annat bör landstingen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder i hemmet för att minska bland annat fallolyckor för äldre.

Läkemedelsrekommendationer till läkare ska kontinuerligt ses över, för att minska både konsumtionen och utskrivningen av medicin i de fall det finns likvärdiga men mindre dyra preparat. Överkonsumtionen av läkemedel kostar miljontals kronor varje år och bidrar dessutom till en negativ miljöpåverkan.

Sverigedemokraternas förslag

  • Vårdgarantin ska ändras från dagens 0-7-90-90 till 0-3-30-30.
  • Fler avancerade specialistsjuksköterskor ska utbildas.
  • Äldre ska kunna få hembesök av läkare.
  • Läkemedelsrekommendationer till läkare ska kontinuerligt ses över.