Personal | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Personal

Inom regioner och landsting ska all personal rekryteras baserat på yrkeskompetens. All personal ska tala, god svenska, uppträda professionellt i sin yrkesroll och agera på föredömligt sätt. Diskriminering får under inga omständigheter förekomma.

Personalen är landstingets viktigaste resurs. Löner och arbetsvillkor ska vara attraktiva, samtidigt som vårdtagarnas tillfrisknande och välmående måste stå fokus. En god arbetsmoral, och ett gott patientbemötande, är av största vikt, och organisation, chefer, löner och arbetsvillkor påverkar i hög grad personalens arbetsinsats.

Utbildning och nytänkande är två viktiga drivkrafter för utveckling, men samtidigt är den sociala aspekten av vården mycket viktig. Kompetensutveckling handlar även om att öka sin sociala förmåga och för detta är det viktigt att det finns tid till möte mellan vårdare och vårdtagare. Det är också viktigt att förutsättningar och arbetsmiljö förbättras så att äldre och erfaren personal finns kvar inom vården.

Som arbetsgivare har regionen och landstinget ett ansvar att motivera personalen och erbjuda kompetensutveckling samt karriärmöjligheter.

Regioner och landsting ska vara mycket lyhörda gentemot personalen och vara öppna för nya problemlösningar. Vid chefstillsättningar vill vi att det sker en grundlig kvalitetssäkring av kompetensen hos dem som rekryterar högre befattningshavare inom personalfunktionen samt högre verksamhetschefer. All tillsättning ska ske utifrån kompetens, ingen politisk hänsyn tas och ingen kvotering får förekomma.

Sverigedemokraternas förslag

  • All personal ska kommunicera muntligt och skriftligt på god svenska.
  • All tillsättning av personal ska ske utifrån kompetens.
  • Diskriminering får under inga omständigheter förekomma.
  • Grundlig kvalitetssäkring av kompetens ska ske hos dem som rekryterar högre befattningshavare inom personalfunktionen samt högre verksamhetschefer.