Förebyggande hälsovård | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Förebyggande hälsovård

En grundförutsättning för god livskvalitet är god hälsa. Genom val av livsstil ansvarar individen i första hand själv för sin hälsa. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras, liksom kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter och aborter som sker i vårt samhälle och ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Det är viktigt att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med samhällsaktörer såsom folkbildare och folkrörelser för att uppmuntra till en hälsosam livsstil.

Sverigedemokraterna vill se ett mer aktivt samarbete mellan skolhälsovården och landstingen när det gäller skolungdomars hälsa. Den allt mer överviktiga befolkningen kommer innebära stora belastningar på sjukvården i framtiden, om inte riktade insatser mot överdriven fetma görs tidigt. Viktigt är också kampen mot ätstörningar bland ungdomar. Därför är det viktigt att regioner och landsting uppmuntrar skolor att serverar näringsrik och hälsosam kost.

För att tidigt upptäcka cancer inom riskområdena vill Sverigedemokraterna att erbjudanden om gratis prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi per automatik, och med regelbundenhet, skickas ut till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.

Genom att förse medborgarna med kunskap och möjligheter till att leva ett hälsosamt och positivt liv, kan livsglädjen öka och i takt med detta minskar långtidssjukskrivningar, missbruk och andra sociala problem.

En god hälsa går hand i hand med upplevd känsla av samhörighet, meningsfullhet och trygghet. Det krävs både kunskap och eget ansvar för att skaffa sig god hälsa och det är genom valet av livsstil som individen påverkar och ansvarar för sin egen hälsa. När hälsan försämras är det negativt för den enskilde men även för samhället. Vi vill öka kunskapen om hälsovård.

Genom att ge människor eget ansvar och genom en politik som skapar möjligheter för var och en att forma sitt liv och sin framtid, ökar tilltron och ansvarstagandet i samhället i stort. För sjukvården får det enbart positiva konsekvenser, människor tar personligt ansvar och möjligheterna att påverka sin egen livssituation ger incitament till en god hälsa.

Det ligger huvudsakligen på familjen att se till att barn och ungdomar tidigt lär sig att ta ansvar för sin egen hälsa. Samhällets institutioner såsom skola och sjukvård är komplement som ska bistå familjerna samt bidra med förebyggande åtgärder som motverkar framtida problem. Vi investerar för framtiden vilket ger god avkastning genom de positiva effekter en sund livsstil medför.

Sverigedemokraternas förslag

  • Landsting och regioner ska erbjuda gratis och regelbunden prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.
  • Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras, liksom kampen mot det stora antalet oönskade graviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Regioner och landsting ska uppmuntra skolor att servera näringsrik och hälsosam kost.