Skola och utbildning | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Skola och utbildning

Ur Sverigedemokraternas idéprogram för skola och utbildning:

Skolans roll handlar inte bara om kunskapsförmedling, utan även till stor del om att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället.

Lärande i skolan

Skolan skall lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande skall uppmuntras – inte bestraffas. Eleverna skall lära sig att samarbeta, visa hänsyn samt kamratanda och ärlighet. Det är dessutom av största vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan, samtidigt som man verkar för nolltolerans vad gäller droganvändning. Kommunen skall vidare erbjuda regelbunden handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. Som ett led i att öka tryggheten i skolan måste vuxennärvaron öka, t ex genom samverkan med sjuksköterskor, kuratorer och liknande.

Utan tillgång till historien kan man inte förstå sin samtid. Språkets roll som kulturbärare och länk mellan generationerna kan knappast överskattas. Den kommunala skolan bör därför erbjuda undervisning i lokal dialekt och folkmål antingen inom ramen för den ordinarie svenskundervisningen eller som tillvalsämne. I en tid då förändringarna i samhället sker allt snabbare och globaliseringen blir allt mer påtaglig blir också ämnet historia viktigare än någonsin. Svenska barn måste få tillgång till sin egen svenska historia i väsentligt större omfattning än idag. Sverigedemokraterna avvisar samtidigt alla försök att låta dagsaktuella politiska ställningstaganden styra den historiska undervisningen.

Sverige är ett ingenjörsland. Det svenska välståndet bygger i hög utsträckning på ett framgångsrikt exploaterande av tekniska innovationer. Mot bakgrund av matematikens och naturvetenskapens oersättliga betydelse för tillgången på goda ingenjörer är det olyckligt att intresset och kunskaperna i matematik och naturvetenskap fallit drastiskt. En samlad insats måste göras för att förbättra, och öka intresset för, ämnena matematik och naturvetenskap i skolan.

Sverigedemokraterna avvisar med bestämdhet förslag om att ta bort läxor som ett naturligt och avgörande inslag i lärandet. Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet skall erbjudas sådant stöd av skolan.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade hemspråksundervisningen avskaffas.
 • Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för språklektioner, vara på svenska. Samer och tornedalsfinnar undantaget.
 • Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet skall erbjudas sådant stöd av skolan.
 • Den kommunala skolan bör erbjuda undervisning i lokal dialekt och folkmål.

Trygg i skolan

Vid sidan av lärandet har vi sverigedemokrater som högsta prioritet att skapa trygga skolor. Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga. Det handlar om politisk vilja. Skolans värld är ofrånkomligen en spegling av samhället i övrigt. Till exempel kan man tydligt se hur den mångkulturella otryggheten i många kommuner också nått innanför skolans område. Våld, mobbning, sexuella trakasserier samt etniska och religiösa motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning. På senare år har vi alla sett exempel på skolor som på grund av omfattande problem tvingats stänga, och till och med införa regler om att bara svenska ska tillåtas som samtalsspråk.

Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan.

Inte minst för att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av de bygdeskolor som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill därför öka resurserna till skolorna i Sverige; skolan måste få kosta pengar. Vi måste sluta tänka kortsiktigt, och i stället se skolan och våra barn och ungdomar som en framtida investering. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större, samtidigt som vi vill bevara, och om möjligt utöka, antalet befintliga bygdeskolor.

Den psykosociala elevvården i skolorna och skolhälsovården förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta först med att upptäcka att insatser är nödvändiga. Därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö.

Sverigedemokraternas förslag

 • Skolan skall erbjuda skriftliga ordningsomdömen från första klass.
 • Kommunen skall ha en jourskola för stökiga elever.
 • Vuxennärvaron i skolan skall ökas, till exempel genom klassmorfarsystemet.
 • Den enskilda skolan skall anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.
 • Heltäckande slöja skall inte tillåtas i skolan.
 • Bygdeskolorna skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Valfrihet, ansvar och medbestämmande

Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar ett återförstatligande av skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar skall ges stora möjligheter att välja skola och skolform.

Sverigedemokraterna menar att friskolorna skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan inte blir lidande. Det av största vikt att friskolorna följer gällande målstyrning, inte minst vad gäller svenska normer och värderingar. Sverigedemokraterna vänder sig emot de friskolor som verkar segregerande, då sådana försvårar assimilation.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform.
 • Kommunen skall ta ställning till friskolors etablering i varje enskilt fall och utifrån behov och nytta.
 • Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att kommunerna får lättare att säga nej till enskilda friskolor.
 • Kommunen skall utöva påtryckningar på staten så att inga friskolor, som verkar segregerande, tillåts.

Ett hållbart samhälle

För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt betydelsen av ett bevarande av vår biologiska mångfald skall elevernas miljömedvetande stimuleras. Vi bör vidare sträva efter att skolmaten genomgående skall ha högt näringsvärde, vara svensk närproducerad, ekologiskt framställd, och helt gratis för eleverna. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, skall inte förekomma i kommunens skolor.

Vidare skall vikten av god hälsa och ökad rörlighet betonas. För att säkerställa att barnen i skolan får tillräckligt med motion bör fler idrottstimmar införas. Idrottsundervisningen bör dock vara organiserad så att den stimulerar till rörlighet och motion, mer än enbart tävling och prestation. I själva idrottsundervisningen bör skolan ha möjlighet att skilja flickor och pojkar åt, detta som ett led i att försöka minska den sneda betygsfördelningen mellan pojkar och flickor.

Sverigedemokraternas förslag

 • Svensk och ekologiskt framställd mat skall prioriteras.
 • Skolmaten skall vara avgiftsfri för eleverna.
 • Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, skall inte förekomma i kommunens skolor.
 • Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall betonas.
 • Försäljning av sötsaker på skolans område skall inte förekomma.

En modern gymnasieskola

Syftet med gymnasieskolan skall inte enbart vara att förbereda den enskilda eleven för högre studier, vilket är fallet idag, utan dessutom förbereda eleven för att ta sig in på arbetsmarknaden och in i vuxenlivet. För att lösa den uppgiften måste det skapas en gymnasieskola som är mer anpassad till individen. Att som idag tvinga samtliga elever att läsa kurser som ger högskolebehörighet är fel, inte minst då många inte alls har som mål att välja, eller förutsättningar att klara av, högre studier. Denna situation torde vara en viktig anledning till att så många lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg.

Gymnasieskolan bör erbjuda fler möjligheter än idag; förutom examen som ger högskolebehörighet, bör gymnasieskolan dels erbjuda möjlighet för eleven att erhålla en yrkesexamen med möjlighet till jobb direkt efter skolan, dels en lärlingsexamen för dem som strävar efter att lära sig ett hantverk. En tidsenlig variant av lärlingsutbildningen skall utformas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Som ett led i detta skall kommunen utnyttja möjligheten att delvis anpassa kursutbudet efter den lokala situationen på arbetsmarknaden. Samarbetet med näringslivet ska stärkas, i synnerhet för utbildningar med praktisk yrkesinriktning.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kursutbudet skall delvis anpassas till situationen på den lokala arbetsmarknaden.
 • Gymnasieskolans samarbete med näringslivet skall stärkas.