Samhällsbyggnad | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Samhällsbyggnad

Småskalighet, närhet och medbestämmande

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraternas vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer.

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående. Barnens leklust och behov av rörelse måste bejakas och hot från trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer minimeras. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser.

Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor omfattning över hela samhället eller staden. Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong. Vid stadsplaneringen och framtagandet av detaljplaner skall stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen.

Restriktivitet bör råda beträffande beviljandet av etableringstillstånd för nya köpcentrum i städernas utkanter. Sådana etableringar riskerar att slå ut de små livgivande företagen i stadskärnan, vilket i förlängningen kan leda till en förslumning av stadens centrum, minskad sysselsättning och minskad turism.

Redan idag ger lagen medborgarna rätt till ett visst inflytande över stadsplaneringen. Det är ett viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som berörs av beslut inom detta område skall ha stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske genom politikerträffar, remissförfarande och IT-rådslag.

Sverigedemokraternas förslag

 • Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv skall genomsyra all samhällsbyggnad.
 • Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter skall eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
 • Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och stor hänsyn skall tas till det lokala ekosystemet.
 • Restriktivitet bör råda beträffande beviljandet av etableringstillstånd för nya köpcentrum i städernas utkanter.

Trivsel och välbefinnande

Klotter och nedskräpning är problem som blivit allt vanligare i våra städer och som inverkar negativt på invånarnas trivsel och trygghetskänsla. Kombinerat med fler papperskorgar, och upplysta gator och gränder, bör serviceinriktade stadsvicevärdar anställas som rapporterar om och åtgärdar nedskräpning, skadegörelse och klotter. Dessa kan dessutom hjälpa invånarna och tillfälliga besökare med vägbeskrivningar och enklare frågor. I kommuner med särskilt stora klotterproblem bör särskilda klotterpatruller inrättas med uppgiften att avlägsna allt klotter inom ett dygn. Legala klotterplank bör inte tillåtas av kommunen då det visat sig att dessa snarare ökar än minskar det illegala klottret.

Ett annat tilltagande problem i våra större städer är offentligt tiggeri som organiseras av utländska ligor som ofta också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Denna verksamhet skall motarbetas.

Trafikbuller och dålig luft påverkar såväl hälsa som trivsel negativt. Körbara delar av tätorten bör därför begränsas genom förbud mot tung trafik och införande av bilfria zoner. Viktigt är också att stadstrafik på lämpliga ställen begränsas nattetid för att minska buller.

En annan viktig faktor i arbetet för ökad trivsel är den offentliga konsten, som skall ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.

En viktig åtgärd som till en relativt låg kostnad kan skapa trygghet och rädda liv är att i kommunala miljöer, där det ofta är mycket folk i rörelse, placera ut så kallade hjärtstartare, som förbipasserande enkelt kan använda för att återuppliva personer som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen ska alltid kräva ersättning för klottersanering.
 • Kommunen bör utse stadsvicevärdar, som rapporterar om och åtgärdar nedskräpning, skadegörelse och klotter.
 • Klotter skall inte finnas i stadsbilden.
 • Kommunen skall i sin ordningsstadga ha ett förbud mot offentligt tiggeri.
 • Åtgärder skall vidtas för att begränsa trafikbuller och utsläpp.
 • Den offentliga konsten skall ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.
 • I syfte att skapa trygghet och rädda liv bör kommunen placera ut såkallade hjärtstartare i kommunala miljöer, där det ofta är mycket folk i rörelse.

Trygghet och tradition i boendet

En blandning av olika boendeformer bör eftersträvas vid nybyggnation för att förbättra förutsättningarna att öka kontaktytorna mellan olika inkomstgrupper och underlätta assimilering av den invandrade befolkningen. I samma syfte bör en del av allmännyttans hyresbestånd kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så önskar.

Kommunala bostadsbolag skall ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga och utsatta grupper, men skall även vid behov kunna agera för att uppnå en större variation av boendeformer i ett visst område. De kommunala bostadsbolagens hyresgäster skall också beredas största möjliga inflytande och ansvar över sin boendemiljö.

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen. Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer skall vara generöst tilltaget. Företag som använder sig av traditionella och miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material skall premieras vid upphandling. Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen skall kunna få rabatt på köpesumman om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell och miljöanpassad stil. Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras.

Sverigedemokraternas förslag

 • Delar av det kommunala hyresbeståndet skall kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så önskar.
 • Kommunala bostadsbolag skall ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god kvalitet till rimliga hyror.
 • Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer skall vara generöst tilltaget.
 • Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras.

Trafik och kommunikationer för tillväxt

Kommunens väg- och gatunät måste underhållas och vara i ett sådant skick att inte näringsliv eller invånare missgynnas. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, förort och landsbygd. Kommunens vägar måste därför hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela åretFör att skapa ett bra flöde i biltrafiken och därmed minska trafikens miljöpåverkan kan cirkulationsplatser ersätta trafikljusbevakade korsningar i både tätort och ytterområden.

Kollektivtrafiken kommer sannolikt att bli en än mer utnyttjad resurs i framtiden. Den skall utgöra en allmän samhällsservice gentemot kommunens invånare och binda samman alla orter i kommunen. Kollektivtrafiken utgör dels ett alternativ för dem som inte har egen bil, dels ett positivt komplement till bilen. Täta avgångar och rimliga priser bör erbjudas. Detta sammantaget betyder minskad miljöpåverkan. Som ytterligare ett steg i den riktningen bör också kommunen ta initiativ till att underlätta samåkning för arbetspendlare. Kommunen skall av miljö- och säkerhetsskäl verka för ett väl utbyggt cykelvägnät.

En förutsättning för att framgångsrikt driva företag är att kommunikationerna fungerar. I det moderna samhället går allting väldigt fort. Kommunen skall därför, där marknaden inte själv är villig att satsa, bidra till att stärka den lokala IT-infrastrukturen. Vidare betyder också de ökade kraven på tillgänglighet att kommunen måste hålla kommunala datakommunikationsnät i ett så gott skick som möjligt.

Sverigedemokraternas förslag

 • Cirkulationsplatser kan ersätta trafikljusbevakade korsningar.
 • Kollektivtrafiken bör erbjuda täta avgångar till rimliga priser.
 • Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare.
 • IT-infrastrukturen skall vara god i kommunens alla delar.