Miljö och natur | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Miljö och natur

Ur sammanfattning av Sverigedemokraternas politik:

Sverigedemokraternas politik bygger på ett nationellt ansvarstagande, /…/ och ett ekologiskt medvetande.

Miljö för framtiden

Idag lever vi människor över våra tillgångar. Vi försämrar fortlöpande vår miljö genom vårt sätt att leva. Vi måste ställa om vår livsföring så att den bringas i balans med vad vår natur kan klara av. Grunden för allt liv är det naturliga kretsloppet och där vi måste ingå som en integrerad del.

Eftersom det personliga ansvaret för miljön är oerhört viktigt, bör kommunen regelbundet uppmuntra till miljövänligt leverne. Miljöarbetet och varje förändring måste utgå ifrån individens ansvar. Ingen förändring är möjlig utan allas gemensamma ansträngningar.

Människan är unik genom sin förmåga att lösa problem på ett intelligent sätt. Vi är inte herrar över naturen utan mänskligheten är en del av den, och vi måste handla därefter. Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt samhälle enligt kretsloppstänkande.

Kommunens verksamhet skall, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete.

Ett av de större miljöproblemen vi känner till idag är utsläppen av växthusgaser som orsakar uppvärmning av vår jord. Detta är ett globalt problem, men varje insats på det lokala planet är väldigt viktig. Miljön ska vara fri från ämnen som skapats eller utvunnits av människor och som hotar levande varelsers hälsa eller den biologiska mångfalden.

Livsmedel som odlas och framställs i närområdet har många gånger bättre smak, högre kvalitet och lägre miljöpåverkan än produkter som fraktas långa sträckor i lastbilar eller flygplan.

Alla kommunala beslut som kan ha någon form av miljöpåverkan bör föregås av en miljöprövning. Detta kan ske med hjälp av en miljöchecklista.

Ett bra sätt att premiera gott miljöarbete är att dela ut kommunala miljöpris.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall sätta ett mål för hur stor del av den totala energiförbrukningen som skall vara producerad från förnyelsebara energikällor. Kärnkraft är under överskådlig framtid en viktig del av det svenska energiförsörjningssystemet
 • Kommunen skall sätta ett mål för minskad energianvändning i bostäder och lokaler. Det kan ske genom effektivare energiutnyttjande och skall även innefatta minskning av andelen fossila bränslen.
 • Kommunen bör, för att spara energi och gynna miljön, se över möjligheten att utöka/använda fjärrvärme.
 • Kommunens egna fordon bör köras på icke-fossila bränslen.
 • Kommunen skall tillhandahålla kompetent energirådgivning.
 • Kommunen skall verka för att transporter i så hög grad som möjligt utförs på järnväg.
 • Kommunen skall ha en plan för utbyggnad av ett finmaskigt nät av cykelleder.
 • Kommunen ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen.
 • Kommunen ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare upprättar och genomför saneringsplaner.
 • Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning.
 • Alla kommunala beslut bör föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en miljöchecklista.
 • Kommunen bör dela ut miljöpris till företag som miljöcertifieras eller ställer om till miljövänlig produktion.
 • Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att ta ansvar.
 • Kommunen bör underlätta för uppförande av enskilda vindkraftverk.
 • Vid upphandling av kommunala tjänsteresor med flyg skall den ökade miljöpåverkan som resan orsakar alltid neutraliseras genom klimatkompensation.

Mark och vatten skall skyddas och vårdas

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, biologisk mångfald eller möjlighet till användning av mark och vatten. Sjöar, hav och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras livsmiljöer bevaras. Naturlig produktionsförmåga, kulturmiljövärden samt landskapets vattenhushållande funktion ska bevaras. Västerhavet, Östersjön samt deras kuster och skärgårdar ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Särskilt värdefulla områden ska skyddas.

Sverigedemokraternas förslag
De följande förslagen måste genomföras i samarbete med länsstyrelsen.

 • Mål ska sättas för minskning av utsläpp av kväve, fosfor och kväveoxider.
 • Kommunen bör verka för att värdefulla miljöer ges särskilt skydd i form av naturreservat eller naturskyddsområden.
 • Kommunen skall verka för att lantbrukens utsläpp minskar.

Ett fullgott djurskydd

Kommunerna har ett stort ansvar för att övervaka att djurhållningen sköts enligt vad lagen kräver. Vid upphandling skall djurskyddsaspekten beaktas. Både sällskapsdjur och lantbruksdjur skall behandlas väl.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall ha väl dimensionerade resurser för att kunna övervaka att djurskyddslagstiftningen följs.
 • Kommunen skall inte köpa varor, vars produktion inneburit att djur utsatts för onödigt lidande.