Kultur och fritid | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Kultur och fritid

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Kulturen utgörs av den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma. Kulturen tar olika form genom tid och rum. De unika och olikartade identiteter som mänsklighetens olika folk och folkgrupper uppvisar är betingade av deras respektive kulturer. Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.

Kulturarv och folklig kultur

Ett av kulturpolitiken främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.

De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet skall vara generösa. Varje kommun skall ha en särskild kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och myndigheter skall kunna vända sig för att begära medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning. Sådana insatser skall också premieras, till exempel genom utmärkelser och stipendier. Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet. Kommunen skall dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.

Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer samt allmänna samlingsställen för exempelvis dans och musik. Den kommunala musik- eller kulturskolan skall särskilt verka för att levandegöra kulturarvet, till exempel genom att erbjuda undervisning i folkmusik och gammeldans. I grundskolans gymnastik- och idrottsundervisning ska gammeldans premieras i de fall dans förekommer. Många gånger används dock kulturresurser till att finansiera smala, högst tvivelaktiga och inte sällan politiserade verksamheter. Sådan verksamhet skall givetvis kunna finnas för dem som är intresserade, men att med skattemedel främja kulturell verksamhet som den absoluta merparten av skattebetalarna inte har något intresse av att se eller till och med tar avstånd ifrån, anser vi vara felaktigt. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Sverigedemokraterna anser därför att det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten i samhället, bör sänkas.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall ha en särskild kulturarvsfond.
 • Kommunen skall premiera kulturarvsfrämjande arbete.
 • Kulturarvet skall ha en framträdande plats i den offentliga konsten.
 • Kommunen skall ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
 • Kommunens stöd till vuxenkultur bör sänkas.
 • Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet.
 • Den kommunala musik- och kulturskolan skall särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet.

Sverige i rörelse

Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk. Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på kartan och bidrar på så sätt till den lokala tillväxten. Kommunen har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. Tillgänglighet och mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla kommunen idrottsliv krävs samarbete mellan kommun, näringsliv och idrottsföreningar.

Spontanidrotten är ett viktigt inslag av våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som målsättning att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott.

Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors fritid med meningsfulla aktiviteter. Inte minst är det viktigt att människor får utökade möjligheter att samlas och umgås med varandra i sammanhang som berör just dem. Kommunen skall därför stödja föreningslivet generellt, i synnerhet sådan verksamhet som är riktad till barn och ungdomar. För att öka antalet ungdomar som söker sig till föreningslivet är det viktigt med ett brett utbud av aktiviteter.

Föreningar som erhåller bidrag skall garantera att verksamheten är drogfri. För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna kontroller utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.
 • Kommunens skolor bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
 • Kommunen bör skapa förutsättningar för spontanidrott.
 • Föreningar som erhåller bidrag skall garantera en drogfri verksamhet.
 • Allt misstänkt fusk med föreningsbidrag skall polisanmälas.