Invandring, assimilering och återvandring | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Invandring, assimilering och återvandring

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för Sverigedemokraternas politik. /…/ Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering – det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.

Ur Sverigedemokraterna invandringspolitiska handlingsprogram:

Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov. Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.
 Massinvandringen har också medfört enorma kostnader. Följden har blivit minskat utrymme för välbehövliga välfärdssatsningar och försämrade möjligheter att förbättra stödet till de verkligt nödställda människorna i världen. Denna oansvariga politik har skapat svåra sociala, etniska, religiösa och kulturella motsättningar, tillika segregation, rotlöshet och kriminalitet. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

En ansvarsfull invandringspolitik

Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler. Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ned foten för att få till stånd en förändring. Tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik implementerats på riksnivå skall partiets kommunpolitiker motsätta sig kommunala avtal om invandrarmottagning. I många kommuner har Sverigedemokraterna också föreslagit att frågan om invandrarmottagning skall avgöras genom kommunala folkomröstningar.

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas invandrarmottagning inte är tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att varje kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning. Frågan kan avgöras genom kommunal folkomröstning.
 • Kommunen skall årligen upprätta mångkulturellt bokslut.
 • Kommunen skall erbjuda nyanlända invandrare introduktionsersättning istället för socialbidrag. Detta eftersom introduktionsersättning ger kommunerna bättre förutsättningar att ställa krav på motprestationer och att införa sanktioner mot de som inte lever upp till sina åtagande. Introduktionsersättningen skall ligga på en nivå som inte är högre än socialbidragsnormen.

Högre krav – assimilering istället för integration

Talesättet att ta seden dit man kommer gäller inte längre. Nu talas istället om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, skall integreras i det mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället.

I kommunerna har den mångkulturella integrationspolitiken slagit igenom på olika sätt. Mångfaldsplaner fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering, där svenskar i praktiken diskrimineras till förmån för invandrare. Sverigedemokraterna vill avskaffa dessa mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en sådan är det viktigt att den utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas. Många kommuner har slutat med skolavslutningar i kyrkan eftersom det anses diskriminera vissa invandrargrupper. Det finns också exempel på kommuner som infört muslimska lovdagar och anpassat skolmaten efter muslimska traditioner. Årligen utdelas miljoner i kommunala bidrag till invandrarföreningar vars syfte är att upprätthålla och förstärka hemlandets kultur och identitet i Sverige.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.
 • Stopp för etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.
 • Stopp för mångkulturella lovdagar i skolan.
 • Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.
 • Kommunen skall kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.
 • Kommunen skall som en naturlig del i arbetet mot rasism även belysa och motverka svenskfientliga attityder.
 • Kommunal information och service bör endast ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
 • Kommunens mångfaldsplan skall utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas.

Stimulera återvandring

Kombinerat med högre krav på att invandrarna skall anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. Vid sidan av det statliga återvandringsstödet kan kommunerna erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag. Varje kommun bör dessutom ha en återvandringshandläggare vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen och följa upp de återvändandes situation under den första tiden i hemlandet samt motverka fusk med återvandringsbidrag. För mindre kommuner kan det vara lämpligt att ha återvandringshandläggaren gemensam med andra kommuner i närområdet.

Som en viktig del i en sund och långsiktig flyktingpolitik skall skyddsbehövande under sin tid i Sverige ges utbildning och kunskaper som kan tillämpas i hemlandet efter återvändandet. Det kan till exempel röra sig om utbildning i företagande anpassat efter förutsättningarna i hemlandet. Detta får gärna ske i projektform.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag.
 • Kommunen skall ha en återvandringshandläggare.
 • Kommunen bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet.