Individ- och familjeomsorg | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Individ- och familjeomsorg

Kompetens och beredskap

För sverigedemokraterna är familjen samhällets grundläggande byggsten. En harmonisk familj ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska bli väl fungerande samhällsmedborgare i vuxen ålder. Den naturliga familjen består av mor, far och barn och vi tror på att denna konstellation har de bästa förutsättningarna för att ge familjemedlemmarna ett balanserat och rikt liv.

För att hjälpa familjer i krissituationer och minska risken för splittring av dessa skall en väl utbyggd familjerådgivning, utan långa väntetider, finnas.

Olika omständigheter kan göra att man lever som ensamstående förälder med sina barn. Delade familjer ställer större krav på föräldern och kan också innebära större behov av samhällsstöd av olika slag. Många vuxna, särskilt i storstäderna, lever i singelhushåll. Risken för att ensamma personer hamnar i svårigheter är större än för dem som bor tillsammans i familj. Sverigedemokraterna respekterar vars och ens livsval och vi är beredda att se till att den som behöver kommunens råd och bistånd också ska få det.

Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten. Den som behöver akut hjälp ska ha rätt att träffa en socialarbetare senast dagen efter första kontakt. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.

Antalet aborter är enligt sverigedemokraternas mening alldeles för högt i flertalet av landets kommuner. Att antalet aborter kan minskas utan förändrad lagstiftning eller minskad valfrihet har visats i bland annat Norge, där en nationell handlingsplan i syfte att minska antalet aborter har inrättats. Sverigedemokraterna vill att liknande handlingsplaner skall upprättas i Sveriges kommuner. Sådana handlingsplaner kan till exempel innehålla preventivmedelskampanjer, ökad diskussion i skolorna kring betydelsen av ansvarsfulla relationer och de etiska aspekterna av abort, ökat kommunalt stöd till gravida kvinnor med sociala eller ekonomiska problem eller ökat stöd till organisationer och samfund som arbetar för att minska aborttalen. Sådana kampanjer skulle sannolikt också kunna bidra till att minska spridningen av könssjukdomar.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår.
 • Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras av respekt och empati i relation till klienten.
 • Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem.
 • Försörjningsstödet ska kopplas till krav på klienten att aktivt medverka till att komma ur sin problemsituation.
 • Kommunen skall erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
 • Kommunen skall ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider.
 • Kommunen skall upprätta en handlingsplan i syfte att minska antalet aborter.
 • Verksamheter såsom resursteam och familjerätter bör även bygga in problemlösning och konflikthanterande verksamhet som komplement till den rådande modellen.

Omsorg och effektivitet i missbruksvården

Den som hamnat i ett missbruk klarar nästan aldrig att bryta det på egen hand. Snabb och kompetent hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och för att återföra den drabbade till ett värdigt liv. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för både den drabbade och dennes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande missbruk enorma kostnader för samhället. Sverige är ett relativt rikt land och vi har råd att hjälpa våra missbrukare på ett effektivt sätt.

Kommunen bör gå samman med omgivande kommuner och landstinget för att etablera en beroendeenhet. Idag skickas många rakt ut på gatan efter akut avgiftning. Om man istället kommer till en beroendeenhet kan avgiftningen övergå i konkret missbruksbehandling på ett effektivt sätt. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter till externa behandlingshem. Kostnaderna för detta är höga, men kostnaden för att inte behandla missbruksproblem är ändå större.

Många missbrukare har så kallad dubbeldiagnos, det vill säga att man är psykiskt sjuk ovanpå missbruket. För dessa klienter krävs att särskilda boenden inrättas. Dessa människor hamnar annars oftast i misär på gatan. Detta är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

Sverigedemokraternas förslag

 • Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi.
 • Kommunen bör gå samman med omgivande kommuner och landstinget för att etablera en beroendeenhet.
 • Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem, alternativt skicka behövande klienter till externa behandlingshem.
 • För missbrukare med dubbeldiagnos krävs att särskilda boenden inrättas.