Ekonomi | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Ekonomi

Ur Sverigedemokraternas principprogram:

Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande. Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

God ekonomisk hushållning och planering

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för upprätthållandet och utvecklandet av välfärd och tillväxt. Kommunen bör hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. Det lagstadgade balanskravet är i de flesta fall inte tillräckligt. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering.

Grundläggande är att i läge av högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan stora reformer och investeringar kan genomföras måste hänsyn tas till att det ekonomiska läget väsentligt kan komma att förändras i framtiden.

Den grundläggande utgångspunkten bör vara att varje kommun så långt det är möjligt bör bära sina egna kostnader. Kommuner vars budget idag till stor del finansieras av andra kommuner via det interkommunala utjämningssystemet bör således vara extra nogsamma med att undvika onödiga utgifter och lägga särskild vikt vid åtgärder som stimulerar sysselsättning och tillväxt.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen bör under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål.
 • Kommunen bör främst prioritera kärnverksamheterna.
 • Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den verkliga situationen.
 • De enskilda kommunerna bör långsiktigt alltid sträva efter att kunna stå för sina egna kostnader. Stöd från rikare kommuner bör inte ses som konstant och villkorslöst.

En solidariskt finansierad välfärd

Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Sverigedemokraternas intar ett pragmatiskt förhållningssätt till den kommunala skattepolitiken. Vi förstår att varje kommun har unika förutsättningar och att det därför inte är möjligt att ha generell linje kring huruvida kommunalskatten bör höjas eller sänkas. Den grundläggande utgångspunkten är naturligtvis att skatten bör hållas så låg som möjligt, att skattebetalarnas pengar alltid, i alla lägen, bör behandlas med största möjliga respekt och att skattehöjningar och försäljning av kommunala tillgångar som regel inte bör användas som medel för att kortsiktigt dämpa effekterna av djupgående strukturella problem. Ekonomiska skillnader mellan olika individer och grupper kan och bör inte elimineras helt via skattepolitik. Utbildning och arbete, flit och skötsamhet måste löna sig om tillväxten och välfärden långsiktigt ska kunna säkras.

Samtidigt måste skatten alltid vara så hög att alla barn, oavsett bakgrund, kan garanteras goda grundförutsättningar i livet. Verksamheterna i välfärdens kärna måste fungera och drägliga levnadsvillkor för alla invånare måste kunna säkras.

Offentligt ägande kan vara viktigt när det gäller infrastruktur och de mest grundläggande kommunala funktionerna. Att välfärden ska vara skattefinansierad innebär dock inte alltid att kommunen också måste vara utförare. Det kan finnas effektivitets- och kvalitetsvinster att göra genom att låta andra aktörer utföra vissa tjänster för kommunens räkning. Privata alternativ bör därför tillåtas konkurrera inom omsorg, skola, kollektivtrafik och andra lämpliga verksamhetsområden. Detta under förutsättning att kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Privata aktörer bör inte tillåtas att göra vinst genom försämrad kvalitet eller selektering av brukare, patienter eller elever. De privata aktörerna måste kunna garantera kontinuitet och långsiktighet. Fler utförare förbättrar kommuninvånarnas möjligheter att finna en verksamhet som passar just honom eller henne. Kommunen bör dock samtidigt ha rätt att sätta stopp för överetablering. För att valfriheten ska få reell betydelse måste också informationen kring de olika alternativen vara god och lättillgänglig.

Sverigedemokraternas förslag

 • Den kommunala skattepolitiken bör bygga på långsiktighet och uppmuntra till flit och skötsamhet samtidigt som den bör bidra till att ge alla barn goda grundförutsättningar i livet och säkra välfärdens kärna.
 • Välfärden ska vara skattefinansierad, men privata alternativ bör, under förutsättning att långsiktighet och stabilitet kan garanteras och att kvalitet och kostnader inte påverkas negativt, tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden.

Småföretagande för sysselsättning

Arbete ger förbättrad livskvalitet och social tillhörighet för den enskilde och varje kommuninvånare som går från arbetslöshet till jobb innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.

Kommunen bör också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende. En kommunal näringslivsplan och en tydlig och lättillgänglig policy för upphandling bör finnas i varje kommun.

Kommunen bör ha en särskild hemsida dit företagare kan vända sig för att få all nödvändig information. Ett fysiskt småföretagarcenter, gärna med en närvarande företagslots vars funktion bör vara att ge stöd och underlätta nätverksbyggande för de lokala småföretagarna, bör finnas i kommunen.

Kommunala arbetsmarknadsprojekt bör alltid dokumenteras noga och utvärderas i syfte att förbättra resultaten och öka måluppfyllelsen.

Kommunen bör genom kunskapsspridning och rådgivning kunna erbjuda stöd vid uppstarten av sociala företag. Denna företagsform spelar en avgörande roll för funktionsnedsattas möjligheter att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Studenter bör i möjligaste mån erbjudas praktik inom den kommunala verksamheten där de genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för det lokala näringslivet.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen bör ha ett småföretagarcenter med uppgift att ge stöd och vägledning till småföretagare.
 • Kommunen bör ha en näringslivsplan och en tydlig upphandlingspolicy.
 • Kommunen bör verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
 • Kommunen bör uppmuntra och stödja uppkomsten av sociala företag.
 • Kommunala arbetsmarknadsprojekt bör alltid dokumenteras och utvärderas.