Barnomsorg | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Barnomsorg

Ur Sverigedemokraternas familjepolitiska idéprogram:

Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet. Ett skyhögt skattetryck i kombination med kraftiga subventioner av vissa barnomsorgsformer har gjort att många familjer tvingats välja barnomsorg efter ekonomiska kriterier istället för beakta vad som är bäst för just deras barn. /…/ Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.

Mångfald, valfrihet och kvalitet

Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Vi ser också positivt på mer långtgående lösningar som till exempel Nackamodellen, där föräldrarna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.

Sverigedemokraterna anser att mångfald inom barnomsorgen är viktig. Vi ser positivt på alternativ som till exempel I ur och skurpedagogiken, vilken bygger på att barnen får hjälp i sin egen utveckling ute i naturen där de övar sina sinnen och sin grovmotorik och samtidigt delar sina upplevelser med varandra. Allt detta skapar en gemenskap och bidrar till att barnen får en inbyggd känsla för sin hembygd och dess natur. Sverigedemokraterna ser positivt på att det i kommunen erbjuds och främjas alternativa pedagogiska former och temaförskolor. Temaförskolor, till exempel natur- eller kulturförskola, är ett annat sätt att öka valmöjligheter och valfriheten.

Inte alla föräldrar arbetar dagtid och därför är det viktigt att även exempelvis nattdaghem finns tillgängliga för dem som behöver det.

Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster.

Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande skall bejakas. Sverigedemokraterna anser därför att kommunerna inte skall bedriva barnomsorg, utifrån ett genusperspektiv, där olikheterna inte tillåts.

Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens anpassning till det svenska samhället och att den tar alltför stora ekonomiska och personella resurser i anspråk. Vetenskapliga rön från bland annat Danmark har dessutom visat att modersmålsträningen är så gott som verkningslös. Sverigedemokraterna vill därför avveckla modersmålsträningen i förskolan.

Sverigedemokraternas förslag

  • Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen skall främjas.
  • Kommunen bör införa vårdnadsbidrag.
  • Alternativa driftsformer inom barnomsorgen skall uppmuntras.
  • Barnomsorg skall erbjudas alla tider på dygnet.
  • Barngrupperna bör generellt bli mindre.
  • Arbetssökande och föräldralediga föräldrar skall endast erbjudas barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka.
  • Avveckla genuspedagogiken inom barnomsorgen.
  • Avveckla modersmålsträningen i förskolan.