Äldre- och handikappomsorg | Sverigedemokraterna I Västernorrland

Äldre- och handikappomsorg

Ur Sverigedemokraternas handlingsplan för äldreomsorgen:

Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre skall sluta sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv skall samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs, för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från vänner och anhöriga.
 Därför måste äldreomsorgen vara väl utbyggd med hemtjänst, hemsjukvård, nattpatruller, dagverksamhet samt ett rikt utbud av olika boendeformer. Till exempel gruppboende, vårdboende men även trygghetsboende som framför allt är till för att tillgodose de äldres sociala behov där ensamhet och isolering dominerar. En grundförutsättning för att detta skall bli möjligt är en ökad personaltäthet. De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg

Trygga boendeformer för alla

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga. Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende måste bli mänskligare. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång som isolerar äldre i deras hem. Större hänsyn måste tas till det psykiska lidande som ensamhet och otrygghet skapar. För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också den kommunala ekonomin bör en kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, dit äldre som lider av otrygghet och social isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt boende, kan vända sig.

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen skall kvalitet alltid gå före pris.

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Förekomsten av fryst och kyld mat som värms i mikrovågsugnar skall inte förekomma inom äldreomsorgen. System där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien och stjäl framförallt mycket vård- och omsorgstid från patienterna. Målsättningen bör vara att maten skall lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och matlagning skall åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.

Äldre invandrare som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och kommunicera på svenska skall om förutsättningar finns kunna få vård på sitt modersmål. Personalrekrytering till avdelningar för äldre invandrare som mist sitt andraspråk skall dock ske på basis av relevanta språkkunskaper och inte etnisk bakgrund. Behoven hos denna grupp av äldre invandrare skall inte få användas som ett rättfärdigande för att diskriminera etniska svenskar genom allmänna regler om etnisk kvotering och positiv särbehandling av invandrare, vilket ofta sker idag. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare skall självklart också omfatta äldre svenskar. Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper skall erbjudas kontinuerlig språkutveckling och kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia skall höjas vid nyanställning

En äldre- och handikappsombudsman skall finnas i kommunen och ha som uppgift att bevaka intressena för dessa grupper som ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd samt att vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga. I kommunen kall även ett pensionärsråd, bestående av representanter för olika seniororganisationer, finnas. Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör äldre och ses som en central och tungt vägande remissinstans.

Införandet av sprinkler på äldreboenden bör uppmärksammas eftersom det kan i större utsträckning rädda liv på äldre än vanliga brandlarm. Detta har visat sig enligt räddningsverket då äldre oftast har svårt att röra sig. Detta gäller givetvis handikappade också. Vid nybyggnation byggs det med sprinkler som standard men på befintliga boenden finns det oftast inget sprinklersystem. Det finns numera på marknaden bra och prisvärda lösningar som är godkända så kostnadsfrågan borde inte kunna hindra dessa åtgärder.

I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

Sverigedemokraternas förslag

 • För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.
 • Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden skall ske.
 • Vid upphandling av vård- och omsorg skall kvalitet gå före pris.
 • Kommunen skall ha en äldre- och handikappsombudsman. Denna funktion ska vara fristående från ansvarig förvaltning.
 • Alla ska ha rätt att bo med den livskamrat man sammanbott med innan vårdbehovet uppstått. En så kallad parboendegaranti införs.
 • Kommunen skall införa godkända sprinklersystem i alla äldreboenden där det saknas.
 • I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.

Valfrihet och trygghet i hemtjänsten

Kommunen skall ha en väl utbyggd hemtjänst, som tilldelas i form av tid och inte i uppgifter. Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg och till exempel göra det möjligt för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att istället få hjälp med matlagningen eller ha ett samtal över en kopp kaffe. Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre. Därför skall tjänstgöringsscheman delges brukarna i så god tid som möjligt och antalet personal som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum.

För de äldre som inte längre kan laga sin egen mat bör målsättningen vara att dessa skall få sin mat tillagad i hemmet av hemtjänstpersonalen. I de fall detta inte är möjligt skall maten i alla fall vara relativt nylagad och varm. För att hålla nere ledtider, upprätthålla kvalité och näringsvärde samt minska miljöpåverkan skall maten lagas så nära brukaren som möjligt, till exempel av en utbildad kock eller kokerska på ett närliggande äldreboende. Fryst eller kyld mat som värms i mikrovågsugn skall inte få förekomma.

För att spara in tidsödande och kostnadskrävande resor till och från hemtjänstcentralen efter brukarnas nycklar bör samtliga kommuner snarast möjligt införa digitala låssystem som kan öppnas, till exempel med koder från en mobiltelefon som personalen alltid har med sig. För att minska risken för att skrupelfria ligor tar sig in hos äldre genom att uppge sig vara från hemtjänsten skall en särskild legitimation införas som hemtjänstpersonalen uppvisar innan de släpps in i bostaden.

Avgifterna för trygghetslarm ger sällan några större intäkter till kommunerna efter att adminstrationskostnaderna räknats av. För många äldre med dålig ekonomi kan dock dessa pengar ha stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete skall vara en självklarhet bör denna och andra avgifter inom äldreomsorgen hållas så lågt som möjligt eller slopas helt.

Sverigedemokraternas förslag

 • Hemtjänst skall tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.
 • Tjänstgöringsscheman skall delges brukarna i så god tid som möjligt.
 • Antalet personal som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum.
 • De äldres mat skall vara nylagad och varm.
 • Digitala låssystem skall införas.
 • Hemtjänstpersonal skall ha särskild legitimation.
 • Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt.

Friskvård och fallprevention

Fallskador bland äldre är något som orsakar ett stort mänskligt lidande och enorma kostnader för kommunerna och landsting och regionerna. För att motverka detta skall alla äldre över 75 år erbjudas ett kostnadsfritt hembesök där tips råd och hjälp ges för att minimera risken för fallolyckor. En fixartjänst skall finnas i varje kommun med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet såsom byte av gardiner och annat där risken för fallskador är stor. Tjänsten skall även innefatta en fallsäkring av hemmet genom borttagande av trösklar och mattkanter och installerande av halkmattor i badrummet. Som ett komplement bör även en liknande tjänst för utomhussysslor inrättas. Kostnadsfri friskvårdträning för äldre med inkluderade balansövningar har också visat sig kunna minska risken för fallskador samtidigt som det berikar de äldres sociala liv och bör därför finnas i samtliga kommuner.

En annan åtgärd som vid studier har visat sig kunna förbättra de äldres livskvalitet och hälsa är att de får ha djur i sin närhet. Därför bör en verksamhet med speciellt utbildade terapihundar som kontinuerligt besöker de gamla inom äldreomsorgen införas i kommunen. Stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda.

För många äldre som drabbats av fallskador och vissa andra sjukdomar har hemrehabilitering, där ett rehabiliteringsteam tränar patienten i det egna hemmet, visat sig vara en ekonomiskt fördelaktig och effektiv metod för att återfå hälsan och livskvaliteten och bör därför införas i samtliga kommuner.

Sverigedemokraternas förslag

 • Varje kommun skall ha en fixartjänst med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet
 • Kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
 • Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre.
 • Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda.

Frivillighet och anhörigvård uppmuntras

Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste tillvaratas. Klassmorfarsystemet har blivit en framgång inom skolan. Vi vill implementera samma system inom äldreomsorgen genom att införa äldrestödspersoner. Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens arbete som att följa äldre med på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, eller hjälpa till med alldagliga sysslor blir äldreomsorgen mer mänsklig och guldkantad. För att administrera denna verksamhet skall en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning.

Merparten av all vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga. Många av de anhöriga är själva sjuka och skröpliga. Trots det väljer en stor del av anhörigvårdarna att inte utnyttja den hjälp som erbjuds dem. Orsaken till detta är att vårdtagarens behov inte har uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning och att stödet har varit alltför ensidigt inriktat på att befria den anhörige från vårdarrollen. För vårdaren är det dock mycket viktigt att vårdtagaren trivs och mår bra. Det är först då som de erbjudna insatserna innebär en riktig avkoppling.

För att korttidsboende, dagverksamhet, avlösning i hemmet och hemtjänst skall fungera som verkligt stöd för anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter anhörigvårdarens och vårdtagarens dygnsrytm och rutiner, exempelvis dagtjänst och hemtjänst med flexibla tider. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter individuella behov och önskemål så att vårdtagaren upplever samhörighet och gemenskap. De kommunala avgifterna för olika former av stöd skall hållas på en låg nivå. Kommunen skall dessutom bedriva uppsökande verksamhet. Brukarundersökningar skall genomföras kontinuerligt bland de äldre och deras anhöriga för att utröna hur dessa uppfattar den kommunala servicen och hur denna kan förbättras.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall ha en volontärförmedling.
 • Äldrestödspersoner skall finnas i kommunen.
 • Kommunen skall kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och dess anhöriga.

En aktiv och meningsfull ålderdom

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda. Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över generationsgränserna skall uppmuntras. Detta kan till exempel ske genom att ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och dagis och seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.

Klassmorfarverksamheten i skolorna bör utökas och i sin roll som arbetsgivare bör kommunen verka för att lyfta fram de äldres värde på arbetsmarknaden. Man bör också stimulera äldre som närmar sig eller passerat pensionsåldern till att åta sig ett mentorskap för yngre medarbetare så att organisationen inte går miste om den kunskap och erfarenhet de samlat på sig under sin tjänstgöringstid. Kommunen skall ge stöd åt föreningar som arrangerar verksamheter för äldre och erbjuda mötesplatser och aktiviteter anpassade för seniorer.

För äldre med lite sociala kontakter och låg inkomst bör subventionerade lunchträffar erbjudas. Precis som ofta sker med resurssvaga barn bör kommunen, i samverkan med frivilligorganisationer, försöka ge sådana seniorer en möjlighet till miljöombyte och social samvaro genom att anordna vistelse för äldre på till exempel kommunala kursgårdar.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och utbildningsverksamhet och äldreboenden och -organisationer.
 • Kommunen skall anamma och utveckla klassmorfarsystemet.
 • Kommunen skall verka för att de äldres värde lyfts fram på arbetsmarknaden.
 • De äldre skall erbjudas möjlighet till social samvaro, exempelvis sommarkollo.

Delaktighet och tillgänglighet för funktionshindrade

De funktionshindrade är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar och behov beroende på handikapp. Det finns en rad lagar som reglerar de funktionshindrades situation och som kommunen har att åtfölja. Inte minst har vi åtagit oss att år 2010 leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra funktionshindrade möjligheten att kunna delta fullt ut i samhället. För att förverkliga detta skall kommunen ha ett handikappolitiskt handlingsprogram som skall upprätthållas och beaktas i samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter. Alla kommunala verksamheter berörs av denna målsättning.

Delaktighet och tillgänglighet skall vara grundläggande för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö skall vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar skall kommunen sprida kunskap om olika handikapp och de funktionshindrades situation.

ADL-funktioner är viktiga för att undvika passivitet hos den enskilde. Kommunen skall i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes förutsättningar. Samverkan med brukare och anhöriga skall vara god. Stöd och service skall erbjudas anhörigvårdare.

Sverigedemokraternas förslag

 • Kommunen skall ha ett handikappolitiskt handlingsprogram, vars innehåll beaktas i verksamheten.
 • Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö skall vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder.
 • Kommunen skall etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga.
 • Kommunen skall erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.
 • Kommunen skall i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning.
 • Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar skall kommunen sprida kunskap om funktionshinder.